Back to top

Pla d'igualtat a Basetis

Publicat per Montse Brufau el 03-05-2018

Des de la Comissió d’Igualtat ens hem posat les piles i hem començat a treballar en diversos àmbits, entre els quals hi ha l’elaboració d’un pla d’igualtat per a Basetis.  En aquest article us donem unes nocions bàsiques sobre què és i com funciona un pla d’igualtat i motivem la importància i necessitat de tenir-ne un.

 

Què és un pla d'igualtat?

És un conjunt de mesures que s’estableixen en una empresa per garantir que les treballadores i els treballadors participin igualment en la formació, la promoció i altres pràctiques de l’empresa, i també per equilibrar la presència de dones i homes a la plantilla i, especialment, als llocs de treball on hi ha un nombre escàs de dones. A més, també ha de vetllar per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

 

El pla d'igualtat ha de tractar les següents matèries:

 • Accés a l'ocupació

 • Classificació professional

 • Promoció i formació

 • Retribucions

 • Ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar

 • Prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual i d’identitat de gènere

 

Estem obligats a tenir-ne un?

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats i de tractament en l’àmbit laboral, i han d'adoptar mesures, que prèviament s’hauran de negociar i consultar amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol classe de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

A més, la llei estableix que tota empresa amb més de 250 treballadors està obligada a elaborar i aplicar un pla d’igualtat amb mesures concretes, seguiment i avaluació d’objectius, terminis i persones responsables per garantir fer-les efectives.

Segons l’ERP (en el moment de la publicació d’aquest article) a Basetis som 211 treballadores. D’entrada, no estem obligades a fer un pla d’acció en aquesta direcció, però pensem que és important treballar per aconseguir una igualtat efectiva.

A més, amb el ritme de creixement que portem no falta gaire perquè arribem als 250 i sigui obligatori.

 

Per què a Basetis necessitem un pla d'igualtat?

La necessitat d’elaborar un pla d’igualtat es fa palesa mirant les dades de l’empresa i els resultats de l’enquesta d’igualtat:

 • Actualment a Basetis som un 27% de dones (57/211), i només una d’elles és dins el grup de leaders.

 • Segons l’enquesta realitzada el 8 de març la majoria de les enquestades i enquestats:

  • Creuen que a Basetis cal treballar la política de gènere pel que fa a l'empresa.

  • Opinen que s’haurien de prendre accions per disminuir la desigualtat en el nombre de treballadores.

  • Creuen que Basetis ha de realitzar un pla d’igualtat.

  • Es plantegen a escala individual la desigualtat de gènere.

  • Els agradaria rebre recursos sobre política de gènere.

  • Creuen que la política de gènere els afecta.

 

Avantatges de tenir un pla d'igualtat

En primer lloc, per elaborar un pla d’igualtat és necessari fer un procés col·lectiu d'anàlisi i revisió interna dels sistemes de creences, organització i funcionament, i relacions personals en el si de l'organització. Aquest procés condueix a una major consciència col·lectiva i a una millora del benestar de les persones i les relacions de l'empresa.

La igualtat entre dones i homes és, a més, un criteri de qualitat que millora el funcionament de les empreses i permet aprofitar el potencial de la seva plantilla.  El millor aprofitament de les capacitats del personal té efectes positius sobre la motivació i la satisfacció de les persones en plantilla, la retenció del talent i la millora del clima laboral.

A Basetis tenim el compromís de crear un bon ambient de treball, que sigui inclusiu i just per a totes, i un pla d’igualtat és una eina més per conèixer els nostres punts forts i per treballar en aquells aspectes en què puguem millorar.

 

Passos per elaborar el pla

L'elaboració del pla d’igualtat es pot resumir en 2 passos:

 • Fer un diagnòstic de la situació actual, plasmat en un informe. El contingut de l’informe indica quins són els aspectes que han de millorar-se per tal de corregir les possibles desigualtats que hi ha a l’empresa. Les millores són pistes per identificar les mesures que haurà de contenir el pla d’acció.

 • Acordar el pla d’acció, en el qual, segons les desigualtats o les discriminacions detectades en el diagnòstic, s’estableixen totes les mesures que es posaran en marxa per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes dins l’empresa. Ha d’incloure:

  • Les persones responsables d’executar-lo

  • El calendari d’aplicació de les mesures concretes

  • Els recursos que es destinaran a les mesures previstes

  • La forma de recollir i avaluar els resultats

 

Des de l'àrea d'igualtat ja hem començat a treballar en aquesta direcció i aviat us compartirem tot el que estem preparant.

Imatge de capçalera de Wikipedia
+1
14


3 Comentaris

imatge de Alex Garcia
Alex Garcia

Comenteu que a BaseTIS som un 27% de dones, quin és el % de mitja de dones al sector TIC? i a una empresa del tamany de BaseTIS?

Tingueu en compte que és obligatori per a empreses de més de 250 persones de mitja anual i sense comptar les persones que tenen contracte de becari.

imatge de Roger Sanjaume
Roger Sanjaume

Segons AMETIC (la patronal principal del sector) la mitjana del macrosector TIC va ser de 37,4% el 2017. Segons l'INE, el 2015 del personal dedicat a I+D dins del sector TIC (com seria Basetis majoritàriament) un 22,9% eren dones. I aquests % cauen dràsticament si ens fixem en posició, sou o edat. 

Efectivament, Basetis segurament està a un o dos anys (al ritme actual) d'estar obligada per llei. En aquest cas la iniciativa sorgeix de la voluntat interna de conèixer-nos millor i implementar mesures per continuar progressant en aquest sentit, més que no pas d'un imperatiu legal. 

 

imatge de Alex Garcia
Alex Garcia

Gràcies Roger, em quedo amb els dos titulars:

- A BaseTIS estem per sobre de la mitja 27% vs 22,9%

- Estem treballant en un pla d'igualtat sense que sigui un requisit obligatori pel tamany d'empresa.

Som-hi BaseTIS!!

Afegeix un nou comentari