Des de la Comissió d’Igualtat ens hem posat les piles i hem començat a treballar en diversos àmbits, entre els quals hi ha l’elaboració d’un pla d’igualtat per a Basetis.  En aquest article us donem unes nocions bàsiques sobre què és i com funciona un pla d’igualtat i motivem la importància i necessitat de tenir-ne un.

 

Què és un pla d’igualtat?

És un conjunt de mesures que s’estableixen en una empresa per garantir que les treballadores i els treballadors participin igualment en la formació, la promoció i altres pràctiques de l’empresa, i també per equilibrar la presència de dones i homes a la plantilla i, especialment, als llocs de treball on hi ha un nombre escàs de dones. A més, també ha de vetllar per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

 

El pla d’igualtat ha de tractar les següents matèries:

 • Accés a l’ocupació

 • Classificació professional

 • Promoció i formació

 • Retribucions

 • Ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar

 • Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual i d’identitat de gènere

 

Estem obligats a tenir-ne un?

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats i de tractament en l’àmbit laboral, i han d’adoptar mesures, que prèviament s’hauran de negociar i consultar amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol classe de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

A més, la llei estableix que tota empresa amb més de 250 treballadors està obligada a elaborar i aplicar un pla d’igualtat amb mesures concretes, seguiment i avaluació d’objectius, terminis i persones responsables per garantir fer-les efectives.

Segons l’ERP (en el moment de la publicació d’aquest article) a Basetis som 211 treballadores. D’entrada, no estem obligades a fer un pla d’acció en aquesta direcció, però pensem que és important treballar per aconseguir una igualtat efectiva.

A més, amb el ritme de creixement que portem no falta gaire perquè arribem als 250 i sigui obligatori.

 

Per què a Basetis necessitem un pla d’igualtat?

La necessitat d’elaborar un pla d’igualtat es fa palesa mirant les dades de l’empresa i els resultats de l’enquesta d’igualtat:

 • Actualment a Basetis som un 27% de dones (57/211), i només una d’elles és dins el grup de leaders.

 • Segons l’enquesta realitzada el 8 de març la majoria de les enquestades i enquestats:

  • Creuen que a Basetis cal treballar la política de gènere pel que fa a l’empresa.

  • Opinen que s’haurien de prendre accions per disminuir la desigualtat en el nombre de treballadores.

  • Creuen que Basetis ha de realitzar un pla d’igualtat.

  • Es plantegen a escala individual la desigualtat de gènere.

  • Els agradaria rebre recursos sobre política de gènere.

  • Creuen que la política de gènere els afecta.

 

Avantatges de tenir un pla d’igualtat

En primer lloc, per elaborar un pla d’igualtat és necessari fer un procés col·lectiu d’anàlisi i revisió interna dels sistemes de creences, organització i funcionament, i relacions personals en el si de l’organització. Aquest procés condueix a una major consciència col·lectiva i a una millora del benestar de les persones i les relacions de l’empresa.

La igualtat entre dones i homes és, a més, un criteri de qualitat que millora el funcionament de les empreses i permet aprofitar el potencial de la seva plantilla.  El millor aprofitament de les capacitats del personal té efectes positius sobre la motivació i la satisfacció de les persones en plantilla, la retenció del talent i la millora del clima laboral.

A Basetis tenim el compromís de crear un bon ambient de treball, que sigui inclusiu i just per a totes, i un pla d’igualtat és una eina més per conèixer els nostres punts forts i per treballar en aquells aspectes en què puguem millorar.

 

Passos per elaborar el pla

L’elaboració del pla d’igualtat es pot resumir en 2 passos:

 • Fer un diagnòstic de la situació actual, plasmat en un informe. El contingut de l’informe indica quins són els aspectes que han de millorar-se per tal de corregir les possibles desigualtats que hi ha a l’empresa. Les millores són pistes per identificar les mesures que haurà de contenir el pla d’acció.

 • Acordar el pla d’acció, en el qual, segons les desigualtats o les discriminacions detectades en el diagnòstic, s’estableixen totes les mesures que es posaran en marxa per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes dins l’empresa. Ha d’incloure:

  • Les persones responsables d’executar-lo

  • El calendari d’aplicació de les mesures concretes

  • Els recursos que es destinaran a les mesures previstes

  • La forma de recollir i avaluar els resultats

 

Des de l’àrea d’igualtat ja hem començat a treballar en aquesta direcció i aviat us compartirem tot el que estem preparant.

Imatge de capçalera de Wikipedia
compromís social,compromiso social,gènere,igualtat,Medalla Blogger,Open,PushingSocialChange,social,Top post,top10,