MWCWomen4Tech i la inlcusió de la dona al mercat laboral. Quines dones? Només les que no són mares? Llegeix les notícies de l’ara i la bbc al respecte.